Friday, November 11, 2016

ፍልምያ ሔዳል ጉግሳ / ከአሰገደች ቶሎሳ - ( ኖርዌ ኦስሎ)

              ፍልምያ ሔዳል ጉግሳ
የዘምን አሽክላ የዘምን ሰው በላ
             ወገን እያመሰ ዜጋን እየበላ
በገዛ አፈሩ ላይ እያሳጣው መላ
አየህ አይደል ዋቃ አየህ አይደል ገዳ
እንደ ፀዳይ ቅጥል ሲረግፍ እንደሾላ
ዳንገላስ ሽምጥ ጉግሳ ፈረስ ዳርቦ
ጋሜውን አጥልቆ ሆያውን ደርቦ
                     ግልቢያ ጨዋታ የፈረስ ልምምድ
                     ግዴለህም አባ በሬቻ ሆንዋል ቀልድ
አየህ አይደል ዋቃ አየህ አይደል ገዳ
እንደ ፀዳይ ቅጥል ሲረግፍ እንደሾላ
                      ባደይ በቄጤማ፣ ደምቆ  ጉልማ
                      ባሪቲ በሽቶ በዘፈን በዜማ
                      ዋዳ ቢቲ ኩሉ በሳደቴ ዶቃ
                      ተውባ ተወባ ደምቃ ስታበቃ
                      ደሟ ሆራ ሆኖ ታጠበች በጭቃ
                     አይህ አይደል አባ አይህ አይደል ዋቃ
                                 እሬቻ እኮ አበቃ
                       ዋቃዬ ገለታ ዋቃዬ ጉሬቻ፣
                       ባዲስ በምስጋና ላንተ ብቻ
                       ብለን በዘመርን አርገን አቻ ለአቻ
                       በለተ ውዳሴ አለቅን በሬቻ
አየህ አይደል ዋቃ አየህ አይደል ገዳ
እንደ ፀዳይ ቅጥል ሲረግፍ እንደሾላ
                       ዋቃዬ ገለታ  ዋቃዬ ጉሬቻ
                       ፍረድ አባታችን ፍረድ አንተ ብቻ
                       ሸጕዬ ጨዋታ ዛሬ የለም ዲቻሳ
                       ውዳሴው ቀርቶበት  ሙሾ ሆኖል ገራርሳ
በል ጋሻህን ወልውል በል ጦርህን አንሳ
በሬቻ አትፈልገው ፍልሚያ ሄዳል ጉግሳ

ከአሰገደች ቶሎሳ

No comments:

Post a Comment